Portfolio: Data Storage System, 1983

  • Gordon Newton, American, 1948 - 2019

Various media

  • Various dimensions

Gift of James Pearson Duffy

1999.924.8